shop@craft-o-clock.pl

Media społecznościowe

Wersje językowe
Menu
REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CRAFT-O-CLOCK.PL

KLIENCI DETALICZNI 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep craft-o-clock.pl jest prowadzony przez przedsiębiorstwo: Kreatywna. Renata Ludwińska, ul. 11 Listopada 6, 16-080 Tykocin, NIP 966-133-76-98, REGON 366753552, konto bankowe IDEA BANK 95 1950 0001 2006 0020 8991 0001.

1.2. Sklep craft-o-clock.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową Produktów hobbystycznych do rękodzieła artystycznego i ozdobnego (m.in. scrapbookingu, card makingu). Sprzedaż jest prowadzona za pośrednictwem sieci internetowej. Wszystkie Zamówienia są realizowane wyłącznie przez stronę craft-o-clock.pl.

1.3. Kontakt ze sklepem jest możliwy poprzez korespondencję e-mailową (shop@craft-o-clock.pl), telefoniczną (+48 739-025-625, +48 739-0-CLOCK) oraz pocztową (pod adresem firmy z punktu 1.1).

1.4. Ceny Produktów w Sklepie są podane jako ceny brutto. Ceny brutto zawierają podatek VAT 23%. Ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Cena podana przy każdym Produkcie obowiązuje w chwili złożenia Zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów w Sklepie, wprowadzania, odwoływania i zmiany cen promocyjnych produktów oraz kosztów dostawy w Sklepie. Zmiany cen produktów oraz kosztów dostawy w promocji będą komunikowane klientom i użytkownikom Sklepu m.in. na stronie Sklepu (dział Promocje i dział Aktualności), na profilu Sklepu na Facebooku, w newsletterze do Użytkowników tej Usługi.

1.5. Na wszystkie zakupione Produkty Sklep wystawia rachunki i/lub faktury VAT.

1.6. Zdjęcia oraz opisy Produktów w Sklepie należą do właściciela Sklepu craft-o-clock.pl. Prawo używania wzorów w Produktach wynika z ich autorstwa lub z wykupienia stosownej licencji od właściciela praw autorskich. Wszelkie prawa do nich są zastrzeżone. Użycie w celach komercyjnych jest zabronione, za wyjątkiem uzyskania pisemnej zgody stosownego właściciela praw autorskich.

1.7. Zawartość Sklepu stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przyjęcia oferty, to jest złożenia zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 3.4.

1.8. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe tj. nie posiadają wad fizycznych, oraz zostały legalnie wyprodukowane/wprowadzone na teren Polski.

1.9. Sklep umożliwia składanie Zamówień, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania w postaci przeglądarek internetowych (np. Chrome, FireFox, Opera, Internet Explorer, Safari, Vivaldi). Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje wtyczek Java i Flash. Optymalna rozdzielczość ekranu do korzystania ze Sklepu to 1024x768 pikseli.

1.10. Umowa Sprzedaży jest zawierana w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

1.11. Sklep nie pobiera opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość. Klient ponosi koszty w kwocie, wynikającej z umowy na świadczenie usługi porozumiewania na odległość, jaką zawarł z podmiotem trzecim.

 

2. Definicje

2.1. Sklep – przedsiębiorstwo „Kreatywna. Renata Ludwińska”, o którym mowa w punkcie 1.1 Regulaminu.

2.2. Użytkownik – osoba fizyczna albo osoba prawna, która zakłada lub założyła Konto w Sklepie.

2.3. Klient – osoba fizyczna, która składa zamówienia i nabywa towary w sklepie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (a która nabyła zdolność prawną na drodze odrębnej ustawy), która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sklepem, lub która korzysta z usług elektronicznych, oferowanych przez Sklep.

2.4. Konto – usługa elektroniczna polegająca na użyciu zasobów w systemie teleinformatycznym Sklepu, oznaczona indywidualnymi nazwą (loginem) i hasłem, wprowadzonymi przez Klienta, w których gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o Zamówieniach złożonych przez niego w Sklepie. Login i hasło są ciągami znaków, ustalanymi przez Klienta, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Klient w każdej chwili ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usunięcia Konta zgodnie z opisanym w regulaminie procedurami.

2.5. Produkt – rzecz dostępna w Sklepie, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Sklepem a Klientem.

2.6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta o przyjęciu oferty Sklepu i zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu. Zamówienie określa jednoznacznie: rodzaj i liczbę Produktów, rodzaj dostawy i płatności, miejsce wydania Produktów, dane określające Klienta.

2.7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana między Sklepem a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego. Umowa jest zawierana poza adresem Sklepu lub na odległość, w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

2.8. Newsletter – usługa elektroniczna polegająca na automatycznym przesyłaniu przez Sklep cyklicznych wiadomości e-mailowych, zawierających informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie, realizowana za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

2.9. Formularz Zamówienia – usługa elektroniczna w formie interaktywnego formularza, dostępnego w Sklepie, umożliwiająca złożenie Zamówienia poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 

3. Usługi elektroniczne w Sklepie

3.1. W Sklepie dostępne są dla Klientów następujące usługi elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia, Newsletter.

3.2. Chwilą zawarcia umowy na świadczenie usług jest odpowiednio: założenie Konta, rozpoczęcie składania zamówienia (dla Formularza Zamówienia) oraz naciśnięcie przycisku „koperta” po wpisaniu adresu e-mail w pole „Newsletter” (dla Newslettera).

3.3. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.

3.2.1. W formularzu rejestracji Konta niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. Niezbędne jest również zapoznanie się z Regulaminem Sklepu oraz Polityką Prywatności i potwierdzenie tego poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboksa.

3.2.2. Usługa Konta jest świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. W każdej chwili i bez podania przyczyny Klient ma możliwość usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownej informacji do Sklepu w formie e-mailu na adres shop@craft-o-clock.pl lub też pisemnie na adres Sklepu.

3.4.  Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie.

3.4.1. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego).

3.4.2. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. Niezbędne jest również zapoznanie się z Regulaminem Sklepu oraz Polityką Prywatności i potwierdzenie tego poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboksa.

3.4.3. Usługa Formularza Zamówienia jest świadczona nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy: ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem.

3.5. Newsletter – rozpoczęcie korzystania z usługi Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter”, widocznej na stronie Sklepu internetowego, adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, kliknięciu pola „koperty”, oraz kliknięciu w link w wiadomości potwierdzającej zapis do Newslettera, otrzymanej na podany adres e-mail. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboksa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

3.5.1. Usługa Newslettera świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sklepu, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shop@craft-o-clock.pl lub pisemnie na adres podany w punkcie 1.1.; przez kliknięcie linku w wiadomości Newslettera o rezygnacji z usługi i kliknięciu w link w wiadomości o potwierdzeniu wypisania z Newslettera, która niezwłocznie przyjdzie na podany adres e-mail; lub poprzez wpisanie adresu e-mail, pod który podpięta jest Usługa Newslettera, w pole „Newsletter” na stronie głównej Sklepu. Po wpisaniu pojawi się nowe pole „Wypisanie z subskrypcji”, w które będzie automatycznie wpisany adres e-mail. Należy wtedy nacisnąć przycisk „Wypisz”. Na adres e-mail niezwłocznie otrzymasz wiadomość o potwierdzeniu wypisania z Newslettera, która zawiera link potwierdzający wypisanie – należy w niego kliknąć.

 

4. Zamówienia i Umowy Sprzedaży

4.1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, z wyłączeniem planowanych przerw technicznych, o których stosowny komunikat zostanie opublikowany z wyprzedzeniem na stronie internetowej Sklepu.

4.2. Złożenie Zamówienia przebiega poprzez usługę Formularza Zamówienia, zgodnie z procedurą opisaną w całym punkcie 3.4.

4.2. Po złożeniu Zamówienia Sklep niezwłocznie wysyła automatyczne potwierdzenie jego otrzymania w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany w formularzu Zamówienia lub w danych Konta Klienta, jednocześnie uruchamiając procedurę realizacji Zamówienia. E-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia zawiera poświadczenie Sklepu o otrzymaniu Zamówienia oraz o jego przyjęciu do realizacji, a także potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży między Klientem a Sklepem.

4.3. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu internetowego Sprzedawcy.

4.4. Sklep może prowadzić akcje promocyjne o charakterze kuponów rabatowych, do wykorzystania w Sklepie. Kupony używa się podczas składania Zamówienia, wpisując kod rabatowy w odpowiednie pole. Każda osobna edycja kuponów regulowana będzie osobnym regulaminem, dostępnym na stronie Sklepu w dziale Aktualności, we wpisie na Facebooku. Informacja zostanie również przesłana w Newsletterze do Użytkowników tej Usługi.

 

5. Sposoby i terminy płatności za produkt

5.1. Sklep udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

- płatność przelewem na rachunek bankowy Sklepu, podany w punkcie 1.1,

- płatność kartami płatniczymi: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, (wchodzi w życie od 6 września 2017)

- przelew natychmiastowy.

5.1.1. Podmioty świadczące obsługę płatności online to:

- Blue Media S.A., ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot,

- Idea Bank S.A., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa.

5.2. W przypadku konieczności zwrotu środków za transakcję, wykonaną kartą płatniczą, Sklep dokonuje zwrotu na rachunek bankowy, przypisany do karty płatniczej Klienta.

5.3. Dla płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest dokonać transferu środków w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.4 W razie uchybienia terminowi płatności Sklep wysyła e-mail przypominający o złożonym zamówieniu oraz konieczności uregulowania należności. W razie braku odpowiedzi na przypomnienie lub braku zaksięgowania wpłaty na rachunku Sklepu w terminie 7 dni od dnia jego wysłania, Umowa Sprzedaży ulega rozwiązaniu.

5.5. Orientacyjny okres realizacji płatności to 2 dni robocze. W przypadku braku wiadomości o otrzymaniu płatności i rozpoczęciu realizacji Zamówienia w tym terminie, prosimy o kontakt.

 

6. Sposoby i termin dostawy Produktów w ramach Umowy Sprzedaży

6.1. Dostawa Produktów jest realizowana na terytorium Polski.

6.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (m.in. opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe) są widoczne dla Klienta na stronach Sklepu w ramce „Ważne informacje”, w polu „Dostawa”, podczas składania Zamówienia, oraz po złożeniu Zamówienia na rachunku/fakturze.

6.3. Sklep wysyła Produkty zgodnie z Umową Sprzedaży w następujący sposób:

- przesyłką kurierską,

- paczką pocztową.

6.3.1. Podmiotami świadczącymi usługi transportu zamówień są:

- DPD Strefa Paczki sp. z o.o., 02-274 Warszawa, ul. Mineralna 15,

6.4. Na termin dostarczenia zamówienia od Sklepu do Klienta składa się: okres realizacji zamówienia przez Sklep i okres doręczenia przesyłki przez firmę oferującą usługi transportowe.

6.4.1. Okres realizacji zamówienia przez Sklep trwa do 2 dni roboczych, liczonych od następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Sklep płatności (lub uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności kartą) na kwotę widniejącą na Umowie Sprzedaży. Realizacja kończy się przekazaniem przesyłki ze Sklepu do firmy oferującej usługi transportowe.

6.4.2. Przekazania przygotowanych przez Sklep przesyłek z zamówieniem zgodnie z wyborem Klienta, firmom oferującym usługi transportowe odbywają się w dni robocze tygodnia, z wyłączeniem piątków. Klient zostanie powiadomiony o przekazaniu przesyłki firmie transportowej za pomocą wiadomości e-mail, na adres podany podczas składania zamówienia. Wiadomość będzie zawierała w szczególności numer nadania przesyłki.

6.4.3. Orientacyjny okres doręczenia Zamówienia przez firmę oferującą usługi transportowe trwa do 2 dni roboczych, liczonych od następnego dnia roboczego po dniu przekazania przesyłki firmie oferującej usługi transportowe przez Sklep. W przypadku niedostarczenia przesyłki w terminie prosimy o kontakt.

 

7. Reklamacja Produktu

7.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sklepu względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym.

7.2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w formie pisemnej na adres Sklepu z punktu 1.1 lub w formie wiadomości e-mail na adres reklamacje@craft-o-clock.pl.

7.3. Opis reklamacji powinien zawierać: (1) informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, datę i rodzaj wystąpienia wady, (2) żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży, decyzję o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży lub opis innych działań satysfakcjonujących Klienta, (3) dane kontaktowe Klienta składającego reklamację. Klient może skorzystać z formularza reklamacji znajdującego się na stronie Sklepu.

7.4. Sklep ma 14 dni kalendarzowych na przygotowanie i wysłanie odpowiedzi na reklamację Klienta. Brak potwierdzenia wysyłki takiej odpowiedzi oznacza uznanie przez Sklep reklamacji za uzasadnioną.

7.5. Do rozpoczęcia procedury reklamacyjnej nie jest konieczne odsyłanie produktu reklamowanego do Sklepu. Wystarczy do zgłoszenia dołączyć zdjęcia lub nagranie opisanej wady. Gdy do ustosunkowania się przez Sklep do reklamacji lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sklepu, Klient zostanie poproszony przez Sklep o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres podany w punkcie 1.1. Na przesłanie potwierdzenia wysyłki Produktu Klient ma 3 dni robocze. Brak informacji o wysyłce w tym terminie może skutkować brakiem podstaw Sklepu do uznania reklamacji lub wykonania rękojmi.

 

8. Prawo odstąpienia od umowy

8.1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztu przesyłki zwrotnej do Sklepu, chyba że zostanie ustalone inaczej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na adres Sklepu z punktu 1.1 lub w formie wiadomości e-mail na adres reklamacje@craft-o-clock.pl.

8.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od następnego dnia po objęciu Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż pracownik firmy świadczącej usługę przesyłki.

8.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.4. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że zostanie ustalone inaczej.

8.5. Klient ma obowiązek nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sklepowi. By zachować termin wystarczy  przesłać potwierdzenie odesłania Produktu na adres reklamacje@craft-o-clock.pl. Konsument może zwrócić Produkt na adres Sklepu z punktu 1.1. Klient ponosi koszt wysyłki zwracanych Produktów, chyba że zostanie ustalone inaczej.

8.7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do Umów Sprzedaży Produktów cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

9. Polityka prywatności i ochrony danych Klienta w Sklepie

9.1. Administratorem danych osobowych, podawanych przez Klientów na ich Kontach, jest Sklep.

9.2. Dane osobowe Klientów są podawane dobrowolnie przez Klientów. Dane te są zbierane, przetwarzane i gromadzone w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub świadczonych przez Sklep usług opisanych w pkt. 3 Regulaminu. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub są każdorazowo wskazane na stronie internetowej Sklepu przed zawarciem stosownej umowy.

9.3. Klient ma prawo dostępu, poprawiania, usunięcia swoich danych, zawartych w Koncie. Aby to zrobić może:

- dokonać samodzielnej edycji danych w Koncie Klienta w Sklepie,

- przesłać żądanie edycji lub usunięcia danych w formie pisemnej na adres Sklepu lub w formie e-maila na adres elektronicznych Sklepu.

9.4. W celu realizacji Umowy Sprzedaży, Sklep ma możliwość przekazania danych osobowych Klientów następującym podmiotom:

- firmie realizującej Usługi oferowane przez Sklep (Konto, Formularz Zamówienia, Newsletter), operatorowi platformy technologicznej Sklepu, który zostanie przedstawiony w Sklepie – dane niezbędne do uruchomienia Usługi, wymienione w odpowiednich punktach Regulaminu (3.2.1 dla Konta, 3.4.1. dla Formularza Zamówienia, 3.5 dla Newslettera),

- firmie realizującej płatności, z którą Sklep ma podpisaną umowę na świadczenie usług i która jest przedstawiona w Sklepie – dane niezbędne do transferu środków od Klienta do Sklepu lub od Sklepu do Klienta, w kwocie oznaczonej w Zamówieniu i potwierdzonej w Umowie Sprzedaży, oraz firmie oferującej Sklepowi usługę prowadzenia konta firmowego, na które wpływają płatności za Zamówienia, która jest przedstawiona w Sklepie – dane niezbędne do realizacji płatności za Zamówienia,

- firmie realizującej przesyłki, z którą Sklep ma podpisaną umowę na świadczenie usług i która jest przedstawiona w Sklepie – dane niezbędne do przesłania Produktów zgodnie z Umową Sprzedaży na adres Klienta podany w Zamówieniu i potwierdzony w Umowie Sprzedaży.

9.4.1. Firmy realizujące poszczególne zadania, zgodnie z podpisanymi umowami na ich realizację, to:

- Usługi oferowane przez Sklep oraz zarządzanie danymi osobowymi na potrzeby tych Usług – Dreamcommerce S.A., ul. Bociana 22, 31-231 Kraków,

- obsługa płatności – (1) Blue Media S.A., ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, (2) Idea Bank S.A., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

- obsługa wysyłek Zamówień – (1) DPD Strefa Paczki sp. z o.o., 02-274 Warszawa, ul. Mineralna 15, (2) Poczta Polska S.A., ul. Krasickiego 1. 42-500 Będzin. 

9.5. Dane automatycznie zbierane na skutek poruszania się po stronie Sklepu to w szczególności ciasteczka (cookies), numer IP, ruch na stronie, i inne standardowe informacje zbierane przez oprogramowanie analizujące (np. Google Analytics). Pliki te są zapisywane na komputerze użytkownika przez nasz serwer za pośrednictwem przeglądarki internetowej użytkownika. Dane te nie zawierają danych osobowych identyfikujących Klientów, dostarczają jedynie informacji statystycznych o aktywności na stronie Sklepu oraz wspomagają działanie Sklepu, zwiększając wygodę jego obsługi.

9.6. Dane są przechowywane w systemie Sklepu przez czas nieokreślony.

9.7. Na stronach Sklepu mogą być zamieszczane linki do innych witryn internetowych, na których obowiązuje odrębna polityka prywatności. Polityka opisana w Regulaminie dotyczy jedynie stron Sklepu.

9.8. Na mocy osobnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, łączącą Sklep z inną firmą (zwaną Procesorem), które łączy umowa udostępnienia oprogramowania sklepu internetowego oraz umowa świadczenia usługi hostingu, w celu pełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz.1182 ze zm.), Administrator danych powierza Procesorowi do przetwarzania dane osobowe wskazane w art. 3 ust. 1 w celu świadczenia usługi, w zakresie wynikającym z umów łączących Sklep i Procesora. Procesor zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Umowie, Ustawie i wydanych na jej podstawie odpowiednich aktach wykonawczych. Powierzone Procesorowi na podstawie umowy dane osobowe będą przetwarzane na terytorium państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

9.8.1. Na mocy podpisanej umowy, Procesorem przetwarzającym dane osobowe jest firma Dreamcommerce S.A., ul. Bociana 22, 31-231 Kraków. 

9.9. Opis środków technicznych i organizacyjnych zastosowanych przez Procesora w celach określonych w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:

9.9.1. Zbiór danych osobowych prowadzony jest w architekturze rozproszonej, z użyciem systemu informatycznego, z użyciem co najmniej jednego urządzenia systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych połączonego z siecią publiczną (np. internetem).

9.9.2. Zostały spełnione wymogi określone w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:

  • na mocy umowy, w miejsce Administratora, Procesor sam wykonuje czynności administratora bezpieczeństwa informacji,
  • do przetwarzania danych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Procesora,
  • prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych,
  • została opracowana i wdrożona polityka bezpieczeństwa,
  • została opracowana i wdrożona instrukcja zarządzania systemem informatycznym,
  • inne środki, oprócz powyższych, zastosowane w celu zabezpieczenia danych:

Środki ochrony fizycznej danych:    

- zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyższonej odporności na włamanie - drzwi klasy C.

- pomieszczenia, w którym przetwarzany jest zbiór danych osobowych wyposażone są w system alarmowy przeciwwłamaniowy.

- dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych kontrolowany jest przez system monitoringu z zastosowaniem kamer przemysłowych.

- dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych jest w czasie nieobecności zatrudnionych tam pracowników nadzorowany przez służbę ochrony.

- dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny za pomocą niszczarek dokumentów.

Środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej:

- komputer służący do przetwarzania danych osobowych nie jest połączony z lokalną siecią komputerową.

- zastosowano środki kryptograficznej ochrony danych dla danych osobowych przekazywanych drogą teletransmisji.

- użyto system Firewall do ochrony dostępu do sieci komputerowej.

Środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych:       

- wykorzystano środki pozwalające na rejestrację zmian wykonywanych na poszczególnych elementach zbioru danych osobowych.

- zastosowano środki umożliwiające określenie praw dostępu do wskazanego zakresu danych w ramach przetwarzanego zbioru danych osobowych.

- dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.

Środki organizacyjne: 

- osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

- przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczeń systemu informatycznego.

- osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy.

- monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd osobom postronnym w przetwarzane dane.

- kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane są w innym pomieszczeniu niż to, w którym znajduje się serwer, na którym dane osobowe przetwarzane są na bieżąco.

9.9.3. Informacja o sposobie wypełnienia warunków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024): zastosowano środki bezpieczeństwa na poziomie: wysokim.

9.10. Aktualny wykaz podmiotów, którym Sklep może przekazywać dane osobowe, znajduje się na stronie Sklepu, w dziale „O Sklepie”. Wszystkie podmioty z wykazu posiadają ważne umowy ze Sklepem na prowadzenie usług określonych w punktach 9.4. i 9.8.

 

10. Zmiana regulaminu

10.1. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie:

- w związku z dostosowaniem regulaminu do obowiązującego prawa,

- w związku z wprowadzeniem nowych usług i funkcjonalności sklepu, jeśli pociąga to za sobą konieczność zmiany regulaminu

- w związku ze zmianą sposobów płatności i dostaw, jeśli zmiany te wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

10.2 Sklep informuje o zmianie regulaminu wraz z uzasadnieniem za pomocą wiadomości e-mail wysyłanej na adres e-mail Użytkowników Newslettera oraz informacji zamieszczonej na stronie głównej Sklepu w terminie nie późniejszym niż 14 dni przed planowanym wejściem w życie zmian.

10.3. Dla umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie usługi Konta) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] kodeksu cywilnego tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. Gdyby zmiana regulaminu polegała na wprowadzeniu jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniu obecnych (z wyłączeniem cen Produktów), Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

10.4. Dla umów o charakterze nieciągłym (np. Umowa Sprzedaży) zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów, nabytych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na już złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

10.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, zwłaszcza:

- kodeksu cywilnego,

- ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.),

- przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).

10.6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Sklepie i stanowi integralną część Umowy Sprzedaży, zawieranej z Klientem. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna dla Klientów na stronie internetowej Sklepu, w zakładce „Regulamin”.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl